Français Magyar
consultation d’asile a meghallgatás időpontja
faire une demande/déposer une demande kérvényt nyújt be (ad be)
la demande d’asile menedékjog iránti kérelem
la procédure de demande d’asile menekültügyi eljárás
le séjour tartózkodás
le titre de séjour/titre de résidence tartózkodási engedély
centre d’accueil/camp de rassemblement menekülttábor
l’expulsion kiutasítás
la preuve bizonyíték
l’ambassade nagykövetség
centre d’accueil temporaire tranzit zóna
audience/procédure oral szóbeli tárgyalás
point de passage frontalier határátlépés
un certificat de passage de la frontière határátlépési tanúsítvány
asile dans une église gyermekotthon
réfugié de quota kvótamenekült
l’avocat ügyvéd
documents de voyage úti okmányok
le passeport útlevél
la religion/la confession vallási hovatartozás / vallás
le recours fellebbezés
l’instruction relative aux voies de recours
le juge bíró
l’accord de réadmission visszafogadási megállapodások
la protection subsidiaire selon le droit de l’UE Kiegészítő védelem az európai jog alapján
la traduction fordítás
l’arrestation letartóztatás
le visa vízum
refus de visa vízum elutasítása
la reconsidération felülvizsgálat
l’avocat (commis) d’office kirendelt ügyvéd
le défenseur védőügyvéd
l’acquittement felmentés
l’abstention tartózkodás
s’abstenir de/renoncer tartózkodik valamitől
l’abus d’autorité/excès de pouvoir hivatali visszaélés
accepter qc/accéder à [une demande] egyetért
l’accès au logement lakhatáshoz való hozzáférés
l’accès à la justice igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
l’autorisation engedély
le droit d’accès belépési jog
la réclamation/la contestation fellebezés
la plainte/la demande panasz
la procédure eljárás
la procédure accélérée az eljárás gyorsítása
accepter (une offre) egy ajánlatot elfogad
accueillir qn elszállásol valakit
recourir à igénybe vesz
l’assistance permanente tartós ellátás
en compagnie de kíséretében
la compagnie kíséret
le harcèlement sexuel szexuális zaklatás
la certification/la légalisation hitelesítés
attester/certifier la nationalité et l’identité állampolgárság és személyazonosság igazolása
l’acte de naissance születési anyakönyvi kivonat
la profession foglalkozás
les activités illégales illegális cselekmények
la procédure judiciaire bírósági eljárás
la déportation/la reconduite kitoloncolás
la migration bevándorlás
légal(e) jogszerű/legális
illégal(e) jogellenes/illegális
l’accusation vád
Allemagne Németország
les deux parties mindkét fél
le champ d’application géographique agréé jóváhagyott területi hatály
menacer fenyeget
le casier judiciaire bűnügyi nyilvántartás
apatride hontalan
la procédure d’appel szakmai tapasztalat
la prorogation meghosszabítás
l’enracinement Fogadó ország társadalmába való beágyazottság
l’arrestation letartóztat
l’article cikk
la poursuite üldöztetés
la Convention de Genève/la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés Menekültügyi Egyezmény (1951-es Genfi egyezmény)
la directive irányelv
groupe social spécifique Meghatározott társadalmi csoport
la race/l’éthnie Faj
l’opinion politique politikai nézet
l’expulsion/la reconduite deportálás
l’appel/le pourvoi fellebezés
la peur/l’angoisse félelem
bien fondé/légitime kellően megalapozott/indokolt
en raison de … miatt / … okán
l’orientation sexuelle szexuális beállítottság
le genre/le sexe nem
la femme
le crime de guerre háborús bűncselekmény
le crime contre l’humanité emberiség elleni bűncselekmény
le génocide népirtás
la violence erőszak
l’homme férfi
l’expulsion/le refoulement kiutasítás
le droit jog
les droits de l’homme emberi jog
la vie élet
la liberté szabadság
menacé/en danger fenyegetett
la torture kínzás
le tribunal/la cour bíróság
Je n’ai pas de document d’identité Nincs személyi igazolványom.
Je suis homosexuel Homoszexuális vagyok.
Je suis transgenre Transszexuális vagyok.
la violence domestique Családon belüli erőszak.
J’ai été maltraité/molesté par Rosszul bántak velem./Bántalmaztak.
Je suis maltraité/molesté par Bántalmaznak.
J’ai été obligé(e) de m’engager dans un mariage forcé Kényszerítettek arra, hogy házasságot kössek.
Je suis sous la menace d’un mariage forcé Házasságkötésre kényszerítenek.
l’égalité des sexes Nemi egyenlőség
Comment faire une demande d’asile? Hogyan folyamodhatok menekültstátuszért?
J’ai été discriminé dans mon pays d’origine Hátrányos megkülönböztetés ért az országomban.
J’ai été discriminé en raison de ma couleur de peau Hátrányos megkülönböztetés ért a bőrszínem miatt.
J’ai été discriminé en raison de mon sexe Hátrányos megkülönböztetés ért a nemem miatt.
J’ai été discriminé en raison de ma langue Hátrányos megkülönböztetés ért az anyanyelvem miatt.
J’ai été discriminé en raison de ma religion Hátrányos megkülönböztetés ért a vallásom miatt.
J’ai été discriminé en raison de mon appartenance à un groupe social Hátrányos megkülönböztetés ért egy bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozásom miatt.
J’ai été discriminé en raison de mes opinions politiques Hátrányos megkülönböztetés ért a politikai nézeteim miatt.
J’ai été discriminé en raison de mes origines ethniques. Hátrányos megkülönböztetés ért az etnikai hovatartozásom miatt.
J’ai été discriminé en raison de mes origines sociales. Hátrányos megkülönböztetés ért a szociális hátterem miatt.
J’ai été discriminé en raison de mon handicap Hátrányos megkülönböztetés ért a fogyatékosságom miatt.
J’ai été torturé dans mon pays d’origine Hátrányos megkülönböztetés ért a származási országom, állampolgárságom miatt.
Je veux que ma famille me rejoigne ici au plus vite possible Azt szeretném, ha a családom mielőbb velem lehetne/követhetne.
Je dispose d’une formation professionnelle complète. Befejeztem a szakirányú/szakmunkás tanulmányaimat.
Ma famille peut m’envoyer les documents nécessaires. Mais j’ai besoin d’une adresse. A családom el tudja küldeni a dokumentumaimat, de szükségem van egy postai elérhetőségre.
J’ai déjà déposé une demande d’asile au passé. Korábban már folyamodtam menekültstátusért.
J’ai déjà déposé une demande d’asile dans un autre pays. Más országban már folyamodtam menekültstátusért.
Je veux chercher du travail. Que dois-je faire pour cela? Szeretnék munkát találni. Mit kell tennem?
Je dispose d’un certificat de capacité matrimoniale Rendelkezem házasságkötési képességet igazoló tanúsítvánnyal.
Je suis arrivé ici en passant par un pays tiers sécurisé mais je n’y ai pas été soumis à un contrôle d’identité. Egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztem, de ott nem regisztráltak.
Carte de séjour temporaire ideiglenes tartózkodási engedély
Quand puis-je déposer une demande de permis de travail? Mikor kaphatok engedélyt arra, hogy dolgozzak?
Où puis-je faire des copies de mes documents? Hol tudom lefénymásolni az irataimat?
J’ai de la famille qui vit en Allemagne Vannak Németországban elő rokonaim.
J’ai perdu des membres de ma famille pendant la fuite. Elhagytam/elvesztettem a családtagjaimat menekülés közben.
Je veux contacter l’ambassade/le consulat de mon pays. Szeretnék az országom nagykövetségével kapcsolatba lépni.
Je ne veux pas contacter l’ambassade/le consulat de mon pays. Nem szeretnék az országom nagykövetségével kapcsolatba lépni.
Je suis arrivé ici en passant par un pays tiers sécurisé. Egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztem.
Je ne suis pas arrivé ici en passant par un pays tiers sécurisé. Nem egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztem.
Je suis traumatisé(e) Sokk/Trauma hatása alatt állok.
J’ai besoin d’une psychothérapie Pszichológus segítségére van szükségem. / Pszichoterápiás kezelésre van szükségem.
l’excision női körülmetélés
je suis victime d’une traite des êtres humains embercsempészet áldozata
l’apostille nemzetközi felülhitelesítés (nemzetközi jognak megfelelően hitelesített dokumentum)
la traduction fordítás
l’intermédiaire/le médiateur/le négociateur közbenjáró / közvetítő
la reconnaissance de documents a dokumentumok elfogadása
la traduction de documents a dokumentumok fordítása
la ratification nemzetközi egyezmény/szerződés jóváhagyása
J’ai été discriminé en raison de mes préférences sexuelles A szexuális orientációm miatt diszkrimináltak.
TROUVER DE L’AIDE SEGÍTSÉGKÉRÉS
J’aimerais avoir accès à… Szeretnék hozzáférzni a …-hoz/-hez/-höz.
J’aimerais voir (mon/ma)… …-t szeretném látni.
J’aimerais parler à… …-vel/-val szeretnék beszélni.
J’ai un… Van …-(e/o)m.
Je n’ai pas de … Nincs …-(e/o)m.
Mon/ma… m’a dit cela A …-m mondta ezt.
Mon/ma…ne m’a pas dit cela. A …-m nem mondta ezt.
…m’a donné l’information. … adta nekem ezt az információt.
…me donnera l’information. … adja majd a nekem ezt az információt.
Parlez s’il vous plaît avec mon/ma…. Kérem, beszéljen/beszéljenek a …-emmel/-ommal.
les autorités hivatal
l’avocat(e) ügyvéd
l’avocat commis d’office kijelölt ügyvéd
le conseiller tanácsadó
le docteur orvos
la personne en charge de mon dossier d’asile menedékjogi ügyintéző
un aide segítő személy
l’ambassadeur nagykövet
le consul konzul
l’office fédéral des migrations et des réfugiés Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
le service des étrangers/les services de l’immigration Állampolgársági Hivatal
Je veux demander… …-t szeretnék benyújtani.
Je veux attaquer… Szeretném a …-t megvitatni.
Je veux demander… …-t szeretnék kérelmezni.
J’avais… Volt (egy) …-(e/o)m.
Je vais avoir…/J’aurai Lesz (egy) …-(e/o)m.
Quand vais-je recevoir mon/ma… Mikor fogom megkapni a …?
Je dois repousser/reporter la date de mon… El kell halasszam a … dátumát.
Je dois repousser/reporter l’heure de mon… El kell halasszam a … időpontját.
le rendez-vous időpont
l’entretien/l’interrogation interjú
l’asile menedékjog
l’audition meghallgatás
la plainte panasz
la procédure procedúra
l’abstention tartózkodás
la révision/la reconsidération felülvizsgálat
la décision döntés
l’arrestation/la détention letartóztatás
interdit eltiltva / megtiltva
l’interdiction eltiltás
je suis d’accord Egyetértek.
je ne suis pas d’accord Nem értek egyet.
Je suis une victime de… … áldozata voltam.
Je ne suis pas victime de… Nem voltam … áldozata.
J’ai subit… …-t éltem át.
Je n’ai pas subit… Nem éltem át …-t.
Je suis en danger de… … veszélyeztet.
Je ne suis pas en danger de… Nem veszélyeztet …
j’ai été menacé de…. …-val/vel fenyegettek meg.
Mon/Ma… est… A …-(e/o)m … (van).
Mon/Ma… était… A …-(e/o)m … (volt).
le frère báty/öcs
la soeur nővér/húg
l’épouse feleség
l’époux/le mari férj
la mère anya
le père apa
la fille lány
le fils fiú
les enfants gyerekek
le grand-père nagyapa
la grand-mère nagyanya
le cousin/la cousine unokatestvér
le neveu unokaöcs
la nièce unokahúg
les membres de la famille családtagok
la femme
lL’homme férfi
le viol szexuális erőszak
la discrimination diszkrimináció
le mariage forcé kényszerházasság
l’enlèvement/le rapt emberrablás
le chantage zsarolás
la confiscation elkobzás
le vol lopás
la détention, l’arrestation, la garde à vue letartóztatás
le harcèlement sexuel szexuális zaklatás
la mutilation génitale körülmetélés
le meurtre gyilkosság
la conscription (forcée) sorozás / sorkötelesség
le refus/déni de protection judiciaire bírói jogvédelem elutasítása
l’absence injustifiée jogellenes távollét
le départ illégal jogellenes kiutazás
les menaces fenyegetés
la langue nyelv
les opinions politiques politikai nézetek
la qualité de membre d’un groupe social tagság egy szociális csoportban
le sexe/genre nem
l’arrière-plan ethnique etnikai hovatartozás
l’arrière-plan social szociális háttér
la couleur de la peau bőrszín
le handicap fogyatkosság
la lutte, le combat harc
le bombardement bombázás
la fuite menekülés
l’évacuation evakuálás
la sécurité biztonság
le danger veszély
Je suis venu ici Ide jöttem …
Je ne suis pas venu ici Nem ide jöttem…
par voie terrestre földön
par voie maritime tengeren
par voie aérienne levegőben
par un pays tiers sûr egy harmadik biztonságos országon keresztül
j’ai été aidé par… … segített(ek) nekem.
j’ai été maltraité par… … bántalmazott/bántalmaztak.
militaire hadsereg
les groupes paramilitaires félkatonai csoportok
les rebelles lázadók
les fonctionnaires köztisztviselők
les gardes frontière határőrök
les employés du camp des réfugiés a menekülttábor személyzete
les ONGs/les organisations non-gouvernementales civil szervezetek
les chefs religieux vallási vezetők
les gens emberek
J’aimerais que ma famille me rejoigne le plus vite possible Azt szeretném, ha a családom mielőbb velem lehetne/követhetne.
La procédure de demande d’asile MENEDÉKJOGI FOLYAMAT
le jugement de culpabilité elmarasztalás / bűnösséget kimondó ítélet
donner suite/accepter elfogadva
refusé/rejeté visszautasítva
le rejet de la demande de visa a vízumkérelem elutasítása
la notification de la décision de rejet elutasító értesítés
l’ordre/la note de reconduite/refoulement/expulsion Kitoloncolásról való értesítés / Kitoloncolási végzés
la prorogation elhalasztás / meghosszabbítás
le bénéfice du doute “előítélet nélküli bizalom”
le fardeau de la preuve bizonyítási teher
la vraisemblance hitelesség / szavahihetőség
la demande d’asile initiale első menedékjogi kérelem
le statut de réfugié menekült státusz
l’interdiction d’entrée belépés megtagadása
le non-refoulement (l’interdiction de refoulement/expulsion) visszaküldés tilalma
la révocation, le retrait/désistement hatályon kívül helyezés és visszavonás
le pays tiers sûr biztonságos harmadik ország
le pays d’origine sûr biztonságos anyaország
l’engagement de soutien matériel az anyagi támogatás szükségességének igazolása
le permis de séjour/résidence tartózkodási engedély
l’autorisation exceptionnelle de séjour a kitoloncolási státusz átmeneti felfüggesztése
l’aide au retour volontaire hazatelepítési támogatás
l’aide d’urgence financière sürgős pénzügyi támogatás
les prestations sociales szociális juttatások
LES DOCUMENTS DOKUMENTUMOK
j’ai mon… Van …-(e/o)m.
je n’ai pas mon… Nincs …-(e/o)m.
J’ai perdu mon/mes…. Elvesztettem a …-(e/o)m.
On m’a volé mon/mes…. Ellopták a …-(e/o)m.
mon/mes …ont été détruit(s). Megsemmisült a …-(e/o)m.
j’ai besoin d’une copie de… Szükségem van a … másolatára.
les documents dokumentumok
la déclaration nyilatozat / kijelentés
les conclusions/constatations lelet
l’acte de naissance anyakönyvi kivonat
le passeport útlevél
la carte d’identité személyi igazolvány
le casier judicaire bűnügyi szempontból tekintett előélet / priusz
la signature aláírás
la copie (certifiée conforme) (hitelesített) fénymásolat
Ma famille dans mon pays peut m’envoyer les documents mais j’ai besoin d’une adresse. A családom el tudja küldeni a dokumentumaimat, de szükségem van egy postai elérhetőségre.
Identité IDENTITÁS
le prénom keresztnév
le nom (de famille) családi név
l’adresse cím
le numéro de téléphone telefonszám
la nationalité nemzetiség
l’ethnie etnikai hovatartozás
l’âge életkor
la date de naissance születési dátum
l’état civil családi állapot
célibataire egyedülálló
marié házas
marié avec enfants családos
veuf (veuve) özvegy
j’habite chez.. A …-nál/-nél lakom.
Comment puis-je trouver.. Hogyan találom meg a …?
l’abri menedék
la maison ház
le bureau iroda
le centre de traitement átmeneti tábor
dans la rue az utcán
la section szakasz = szelvény
la directive szabály / rendelkezés
l’activité légale legális tevékenység
l’activité illégale illegális tevékenység
l’objectif/la stratégie politique politikai stratégia
la loi sur les allocations pour les réfugiés menedékkérők szociális ellátásáról szóló törvény
la loi d’asile menedék-eljárási törvény
la Convention de Genève genfi menekültügyi egyezmény
l’accord de retour forcé (entre 2 pays) visszafogadási egyezmény (2 ország között)
A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ÁLLÁSKERESÉS
Je cherche du travail. Que dois-je faire? Munkát keresek. Mit tegyek?
J’ai besoin d’un permis? Van szükségem engedélyre?
Combien vais-je gagner? Mennyit fogok keresni?
Je serai assuré? Kapok biztosítást?
De quel genre de travail s’agit-il? Milyen munkáról van szó?
le droit au travail munkavállalási jog
le permis de travail munkavállalási engedély
le revenu, le salaire, la paie, la rémunération jövedelem / bevétel
le contrat de travail munkaügyi szerződés
les heures de travail munkaóra
les postes disponibles állásajánlat
la candidature jelentkezés
les impôts adó
le numéro fiscal adószám
l’administration fiscale adóhivatal / adóügyi hatóság
l’employeur munkaadó
l’employé munkavállaló
l’agence pour l’emploi munkaügynökség / munkaközvetítő
les primes d’assurances sociales társadalombiztosítási díj
le contrat szerződés
le syndicat szakszervezet
la cotisation tagsági díj
l’aide sociale szociális segély
les allocations chômage munkanélküli segély
les restrictions korlátozás
pas de restrictions korlátozás nélkül
le travail au noir illegális munka
le CV/curriculum vitae életrajz
le travail à temps partiel részidős munka
le travail à temps complet teljesidős munka