Español Magyar
Abducción emberrablás
Abogado ügyvéd
Abogado asignado / Abogado defensor de oficio kijelölt ügyvéd
Abogado de oficio kirendelt ügyvéd
Abogado defensor védőügyvéd
Abogado/a ügyvéd
Abstención tartózkodás
Abstención tartózkodás
Abstenerse (de hacer algo) tartózkodik valamitől
Abuela nagyanya
Abuelo nagyapa
Abuso de autoridad hivatali visszaélés
Acceder a egyetért
Acceso a la vivienda lakhatáshoz való hozzáférés
Acceso a los órganos judiciales/a la justicia igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
Aceleración del proceso az eljárás gyorsítása
Aceptado/a elfogadva
Aceptar (una oferta) egy ajánlatot elfogad
Acoger a alguien elszállásol valakit
Acompañado de kíséretében
Acompañamiento/compañía kíséret
Acoso sexual szexuális zaklatás
Acoso sexual szexuális zaklatás
Acretidar la nacionalidad y la identidad állampolgárság és személyazonosság igazolása
Acta de nacimiento / Certificado de nacimiento születési anyakönyvi kivonat
Acta de nacimiento / Certificado de nacimiento anyakönyvi kivonat
Actividades ilegales illegális tevékenység
Actividades ilegales illegális cselekmények
Actividades legales legális tevékenység
Acuerdo de readmisión visszafogadási megállapodások
Acuerdo de readmisión (entre dos estados) visszafogadási egyezmény (2 ország között)
Acusación vád
Agencia de empleo munkaügynökség / munkaközvetítő
Alemania Németország
Alojamiento menedék
Ambas partes mindkét fél
Amenazar fenyeget
Amenazas fenyegetés
Antecedentes penales bűnügyi szempontból tekintett előélet / priusz
Antecedentes penales bűnügyi nyilvántartás
Apelación fellebezés
Apelación fellebezés
Apellido családi név
Aplazamiento / Prolongación / Prórroga meghosszabítás
Aplazamiento/Prolongación/Prórroga elhalasztás / meghosszabbítás
Apostilla nemzetközi felülhitelesítés (nemzetközi jognak megfelelően hitelesített dokumentum)
Apoyo al retorno hazatelepítési támogatás
Apoyo financiero de emergencia sürgős pénzügyi támogatás
Apátrida hontalan
Arraigo Fogadó ország társadalmába való beágyazottság
Arresto letartóztat
Arresto / Detención letartóztatás
Artículo szakasz = szelvény
Artículo cikk
Asilo menedékjog
Asilo eclesiástico gyermekotthon
Asistencia permanente tartós ellátás
Audiencia meghallgatás
Audiencia / Audiencia oral szóbeli tárgyalás
Ausencia ilegal jogellenes távollét
Autoridad fiscal / Agencia tributaria adóhivatal / adóügyi hatóság
Autoridades hivatal
Autorización / Permiso engedély
Ayuda social szociális segély
BUSCANDO TRABAJO ÁLLÁSKERESÉS
Beneficio de la duda /Presunción de inocencia “előítélet nélküli bizalom”
Beneficios sociales szociális juttatások
Bombardeo bombázás
Campamento transitorio átmeneti tábor
Carga de la prueba bizonyítási teher
Casa ház
Casado/-a házas
Casado/-a, con niños családos
Centro de acogida menekülttábor
Centro de acogida temporal / Centro de acogida transitorio tranzit zóna
Certificación hitelesítés
Certificado de cruce de frontera határátlépési tanúsítvány
Circuncisión femenina női körülmetélés
Cita időpont
Color de piel bőrszín
Confiscación elkobzás
Consejero tanácsadó
Contrato szerződés
Contrato de trabajo munkaügyi szerződés
Convención de los refugiados / Convención de Ginebra Menekültügyi Egyezmény (1951-es Genfi egyezmény)
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra) genfi menekültügyi egyezmény
Copia (autenticada/certificada/compulsada) (hitelesített) fénymásolat
Costes de seguridad social társadalombiztosítási díj
Credibilidad hitelesség / szavahihetőség
Crímenes contra la humanidad emberiség elleni bűncselekmény
Crímenes de guerra háborús bűncselekmény
Cuota de asociado / de membresía tagsági díj
Currículum (vitae), CV életrajz
Cónsul konzul
DOCUMENTOS PERSONALES DOKUMENTUMOK
Decisión/Resolución döntés
Declaración de compromiso az anyagi támogatás szükségességének igazolása
Demanda panasz
Denegación de la entrada belépés megtagadása
Denegación de la solicitud de visado a vízumkérelem elutasítása
Denegación de visado vízum elutasítása
Deportación kitoloncolás
Deportación deportálás
Derecho de trabajar munkavállalási jog
Derecho humano emberi jog
Derecho/Ley jog
Detención letartóztatás
Detención/Arresto letartóztatás
Devolución kiutasítás
Dirección cím
Directiva irányelv
Discapacidad fogyatkosság
Discriminación diszkrimináció
Documento de identidad személyi igazolvány
Documentos dokumentumok
Documentos de viaje úti okmányok
Edad életkor
Embajada nagykövetség
Embajador nagykövet
Empleado/Asalariado munkavállaló
Empleador munkaadó
En la calle az utcán
Entrevista interjú
Entrevista de asilo / Audiencia para justificar la solicitud de asilo a meghallgatás időpontja
Escape/Huída menekülés
Esposa feleség
Estado civil családi állapot
Estatus de refugiado menekült státusz
Estoy buscando trabajo. ¿Qué debo hacer? Munkát keresek. Mit tegyek?
Estoy de acuerdo con esto. Egyetértek.
Estoy en peligro de… … veszélyeztet.
Estoy siendo amenazada / Fui amenazada de contraer matrimonio contra mi voluntad Házasságkötésre kényszerítenek.
Estoy traumatizado Sokk/Trauma hatása alatt állok.
Etnia etnikai hovatartozás
Evacuación evakuálás
Expulsión/Deportación kiutasítás
Extorción / Chantaje zsarolás
Fecha de nacimiento születési dátum
Firma aláírás
Fui abusado(a) por… … bántalmazott/bántalmaztak.
Fui amenazado/a con… …-val/vel fenyegettek meg.
Fui ayudado(a) por… … segített(ek) nekem.
Fui discriminado/a en mi país de origen Hátrányos megkülönböztetés ért az országomban.
Fui discriminado/a por mi color de piel Hátrányos megkülönböztetés ért a bőrszínem miatt.
Fui discriminado/a por mi género Hátrányos megkülönböztetés ért a nemem miatt.
Fui discriminado/a por mi idioma Hátrányos megkülönböztetés ért az anyanyelvem miatt.
Fui discriminado/a por mi postura política Hátrányos megkülönböztetés ért a politikai nézeteim miatt.
Fui discriminado/a por mi religión Hátrányos megkülönböztetés ért a vallásom miatt.
Fui discriminado/a por mi trasfondo étnico. Hátrányos megkülönböztetés ért az etnikai hovatartozásom miatt.
Fui discriminado/a por pertenecer a un grupo social Hátrányos megkülönböztetés ért egy bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozásom miatt.
Fui discriminado/a por trasfondo social Hátrányos megkülönböztetés ért a szociális hátterem miatt.
Fui discriminado/a porque soy discapacitado/a. Hátrányos megkülönböztetés ért a fogyatékosságom miatt.
Fui entregada en matrimonio contra mi voluntad/ Fui obligada a contraer matrimonio forzosamente Kényszerítettek arra, hogy házasságot kössek.
Fui maltratado/maltratada por Rosszul bántak velem./Bántalmaztak.
Fui torturado/a en mi país de origen Hátrányos megkülönböztetés ért a származási országom, állampolgárságom miatt.
Fui víctima de … … áldozata voltam.
Funcionarios públicos köztisztviselők
Fundado/fundada kellően megalapozott/indokolt
Genocidio népirtás
Gente emberek
Gestor / Intermediario közbenjáró / közvetítő
Grupo social especial Meghatározott társadalmi csoport
Grupos paramilitares félkatonai csoportok
Guardias fronterizos határőrök
Género nem
Género nem
He completado mi capacitación vocacional Befejeztem a szakirányú/szakmunkás tanulmányaimat.
He experimentado … …-t éltem át.
He llegado aquí a través de un tercer país seguro. Egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztem.
He sido discriminado por mi orientación sexual A szexuális orientációm miatt diszkrimináltak.
He solicitado asilo en el pasado. Korábban már folyamodtam menekültstátusért.
Hermana nővér/húg
Hermano báty/öcs
Hija lány
Hijo fiú
Hijos / Niños / Chicos gyerekek
Hombre férfi
Hombre férfi
Homicidio gyilkosság
Horas de trabajo munkaóra
Hurto lopás
Identidad IDENTITÁS
Idioma nyelv
Igualdad de género Nemi egyenlőség
Ilegal jogellenes/illegális
Impuesto adó
Ingresos/Salario jövedelem / bevétel
Juez/Jueza bíró
Legal jogszerű/legális
Ley Reguladora de Prestaciones para Refugiados menedékkérők szociális ellátásáról szóló törvény
Ley de Procedimiento de Asilo menedék-eljárási törvény
Libertad szabadság
Lucha/Combate harc
Líderes religiosos vallási vezetők
Madre anya
Marido, Esposo férj
Matrimonio forzado kényszerházasság
Me robaron los/las … Ellopták a …-(e/o)m.
Mi familia puede enviarme los documentos necesarios, pero necesito una dirección. A családom el tudja küldeni a dokumentumaimat, de szükségem van egy postai elérhetőségre.
Mi familia puede enviarme los documentos necesarios, pero necesito una dirección. A családom el tudja küldeni a dokumentumaimat, de szükségem van egy postai elérhetőségre.
Mi … fue … A …-(e/o)m … (volt).
Mi … me ha informado de esto. A …-m mondta ezt.
Mi … no me ha informado de esto. A …-m nem mondta ezt.
Mi… es/está… A …-(e/o)m … (van).
Mi/mis … se perdieron. Elvesztettem a …-(e/o)m.
Miedo félelem
Miembros de la familia családtagok
Migración bevándorlás
Militar hadsereg
Mis … fueron destruidos/as Megsemmisült a …-(e/o)m.
Mujer
Mujer
Mutilación genital körülmetélés
Médico orvos
Nacionalidad nemzetiség
Necesito cambiar el horario de mi… El kell halasszam a … időpontját.
Necesito cambiar la fecha de mi… El kell halasszam a … dátumát.
Necesito terapia psicológica Pszichológus segítségére van szükségem. / Pszichoterápiás kezelésre van szükségem.
Necesito una copia de … Szükségem van a … másolatára.
Negación de protección judicial bírói jogvédelem elutasítása
No devolución (Prohibición de la expulsión) visszaküldés tilalma
No estoy de acuerdo con esto. Nem értek egyet.
No estoy en peligro de… Nem veszélyeztet …
No fui víctima de … Nem voltam … áldozata.
No he experimentado … Nem éltem át …-t.
No he llegado aquí a través de un tercer país seguro. Nem egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztem.
No quiero contactar la embajada / el consulado de mi país Nem szeretnék az országom nagykövetségével kapcsolatba lépni.
No tengo documento de identificación Nincs személyi igazolványom.
No tengo mi/mis … Nincs …-(e/o)m.
No tengo un/a… Nincs …-(e/o)m.
No vine aquí … Nem ide jöttem…
Nombre keresztnév
Notificación de expulsión / Orden de expulsión Kitoloncolásról való értesítés / Kitoloncolási végzés
Notificación de rechazo elutasító értesítés
Número de identificación fiscal adószám
Número de teléfono telefonszám
Obtener ayuda SEGÍTSÉGKÉRÉS
Oficial de tramitación de solicitud de asilo menedékjogi ügyintéző
Oficina iroda
Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF), Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Opiniones políticas politikai nézetek
Opinión política politikai nézet
Opinión/Declaración nyilatozat / kijelentés
Organizaciones no-gubernamentales civil szervezetek
Orientación sexual szexuális beállítottság
Padre apa
Pasaporte útlevél
Pasaporte útlevél
Paso fronterizo határátlépés
País de origen seguro biztonságos anyaország
Peligro veszély
Perdí parientes durante el escape Elhagytam/elvesztettem a családtagjaimat menekülés közben.
Permiso de acceso / Derecho de acceso belépési jog
Permiso de residencia tartózkodási engedély
Permiso de residencia tartózkodási engedély
Permiso de residencia temporal ideiglenes tartózkodási engedély
Permiso de trabajo munkavállalási engedély
Persecución üldöztetés
Persona de apoyo segítő személy
Personal del campo de refugiados a menekülttábor személyzete
Pertenecer a un grupo social tagság egy szociális csoportban
Política/Estrategia politikai stratégia
Por favor hable con mi … Kérem, beszéljen/beszéljenek a …-emmel/-ommal.
Por mar / vía marítima tengeren
Por tierra / vía terrestre földön
Por vía aerea levegőben
Presentar una solicitud kérvényt nyújt be (ad be)
Primo/a unokatestvér
Procedimiento procedúra
Procedimiento de apelación szakmai tapasztalat
Procedimiento de asilo menekültügyi eljárás
Procedimientos judiciales bírósági eljárás
Proceso de asilo MENEDÉKJOGI FOLYAMAT
Proceso judicial eljárás
Profesión foglalkozás
Prohibición eltiltás
Prohibido/a eltiltva / megtiltva
Protección subsidiaria bajo legislación europea Kiegészítő védelem az európai jog alapján
Prueba bizonyíték
Queja panasz
Quiero buscar un trabajo ¿Qué debo hacer? Szeretnék munkát találni. Mit kell tennem?
Quiero reunirme con mi familia aquí lo más pronto posible Azt szeretném, ha a családom mielőbb velem lehetne/követhetne.
Quisiera acceso a … Szeretnék hozzáférzni a …-hoz/-hez/-höz.
Quisiera contactar la embajada / el consulado de mi país Szeretnék az országom nagykövetségével kapcsolatba lépni.
Quisiera hablar con … …-vel/-val szeretnék beszélni.
Quisiera impugnar … Szeretném a …-t megvitatni.
Quisiera pedir … …-t szeretnék kérelmezni.
Quisiera que mi familia esté conmigo aquí lo antes posible. Azt szeretném, ha a családom mielőbb velem lehetne/követhetne.
Quisiera solicitar … …-t szeretnék benyújtani.
Quisiera ver a (mi/mis) … …-t szeretném látni.
Ratificar / Ratificación nemzetközi egyezmény/szerződés jóváhagyása
Raza / Etnia / Grupo étnico Faj
Rebeldes lázadók
Rechazado/a visszautasítva
Reconocimiento de documentos a dokumentumok elfogadása
Reconsideración felülvizsgálat
Reconsideración felülvizsgálat
Recurrir a algo / Utilizar algo igénybe vesz
Recurso jurisdicional / Remedio legal fellebbezés
Refugiado de cuota kvótamenekült
Reglamento/Directiva szabály / rendelkezés
Religión vallási hovatartozás / vallás
Residencia tartózkodás
Restricciones korlátozás
Resultados de la investigación / Decisión sobre la sentencia lelet
Revocación y retiro hatályon kívül helyezés és visszavonás
Salida ilegal del país jogellenes kiutazás
Seguridad biztonság
Servicio militar (forzado) sorozás / sorkötelesség
Sin restricciones korlátozás nélkül
Sindicato szakszervezet
Sobrina unokahúg
Sobrino unokaöcs
Solicitud de asilo menedékjog iránti kérelem
Solicitud de trabajo jelentkezés
Solicitud inicial de asilo első menedékjogi kérelem
Soltero/-a egyedülálló
Soy homosexual Homoszexuális vagyok.
Soy maltratado/maltratada por Bántalmaznak.
Soy transgénero/a / Soy transsexual Transszexuális vagyok.
Subsidio de desempleo munkanélküli segély
Suspensión de la expulsión a kitoloncolási státusz átmeneti felfüggesztése
Tendré… Lesz (egy) …-(e/o)m.
Tengo mi/mis … Van …-(e/o)m.
Tengo parientes que viven en Alemania Vannak Németországban elő rokonaim.
Tengo un/a … Van …-(e/o)m.
Tengo una declaración de no impedimento para casarme. Rendelkezem házasságkötési képességet igazoló tanúsítvánnyal.
Tenía… Volt (egy) …-(e/o)m.
Tercer país seguro biztonságos harmadik ország
Tortura kínzás
Trabajo a tiempo completo teljesidős munka
Trabajo a tiempo parcial részidős munka
Trabajo negro illegális munka
Traducción fordítás
Traducción fordítás
Traducción de documentos a dokumentumok fordítása
Trasfondo social szociális háttér
Trasfondo étnico etnikai hovatartozás
Tribunal/Juzgado/Audiencia bíróság
Veredicto absolutorio felmentés
Veredicto de culpabilidad elmarasztalás / bűnösséget kimondó ítélet
Vida élet
Vine aquí a través de un país seguro, pero no comprobaron mi identidad allí Egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztem, de ott nem regisztráltak.
Vine aquí … Ide jöttem …
Violación szexuális erőszak
Violencia erőszak
Violencia doméstica Családon belüli erőszak.
Visa/Vvisado vízum
Viudo/-a özvegy
Vivo en casa de … / Estoy alojado/-a con … A …-nál/-nél lakom.
Vvacante állásajánlat
Víctima de tráfico/trata de personas embercsempészet áldozata
Ya he solicitado asilo en otro país. Más országban már folyamodtam menekültstátusért.
a través de un tercer país seguro egy harmadik biztonságos országon keresztül
amenazado/a fenyegetett
debido a … miatt / … okán
información sobre las vías de recurso
oficina de extranjería Állampolgársági Hivatal
¿Cuándo puedo solicitar un permiso de trabajo? Mikor kaphatok engedélyt arra, hogy dolgozzak?
¿Cuándo tendré mi/mis …? Mikor fogom megkapni a …?
¿Cuánto dinero ganaré? Mennyit fogok keresni?
¿Cómo puedo encontrar un/una… ? Hogyan találom meg a …?
¿Dónde puedo hacer copias de mis documentos? Hol tudom lefénymásolni az irataimat?
¿Estaré asegurado/a? Kapok biztosítást?
¿Necesito una autorización / un permiso? Van szükségem engedélyre?
¿Qué tipo de trabajo es? Milyen munkáról van szó?
Ámbito geográfico aprobado jóváhagyott területi hatály
… me dará las informaciones. … adja majd a nekem ezt az információt.
… me ha dado las informaciones. … adta nekem ezt az információt.