English Hungarian
(Authorised) copy (hitelesített) fénymásolat
(Court) hearing meghallgatás
(Forced) conscription sorozás / sorkötelesség
… gave me the information … adta nekem ezt az információt.
… will give me the information … adja majd a nekem ezt az információt.
ASYLUM SEEKING PROCESS MENEDÉKJOGI FOLYAMAT
Abduction emberrablás
Abstention tartózkodás
Accepted elfogadva
Address cím
Age életkor
Ambassador nagykövet
Apostille nemzetközi felülhitelesítés (nemzetközi jognak megfelelően hitelesített dokumentum)
Application jelentkezés
Appointment időpont
Arrest letartóztatás
Assigned lawyer/ duty counsel / public defender kijelölt ügyvéd
Asylum menedékjog
Asylum Procedure Act menedék-eljárási törvény
Asylum case officer menedékjogi ügyintéző
Asylum-Seekers Benefits Act menedékkérők szociális ellátásáról szóló törvény
Authorities hivatal
Benefit of doubt “előítélet nélküli bizalom”
Birth certificate anyakönyvi kivonat
Bombing bombázás
Border guards határőrök
Brother báty/öcs
Burden of proof bizonyítási teher
By air levegőben
By land földön
By sea tengeren
Children gyerekek
Complaint panasz
Confiscation elkobzás
Consul konzul
Contract szerződés
Counselor tanácsadó
Cousin unokatestvér
Credibility hitelesség / szavahihetőség
Criminal records bűnügyi szempontból tekintett előélet / priusz
DEALING WITH DOCUMENTS DOKUMENTUMOK
Danger veszély
Date of birth születési dátum
Daughter lány
Decision/Verdict döntés
Denial of entry belépés megtagadása
Denial of judicial protection bírói jogvédelem elutasítása
Deportation notice/ order Kitoloncolásról való értesítés / Kitoloncolási végzés
Detention/ arrest letartóztatás
Directive szabály / rendelkezés
Disability fogyatkosság
Discrimination diszkrimináció
Do I need a permit? Van szükségem engedélyre?
Doctor orvos
Documents dokumentumok
Emergency financial support sürgős pénzügyi támogatás
Employee munkavállaló
Employer munkaadó
Employment agency munkaügynökség / munkaközvetítő
Escape/ flight menekülés
Ethnic background etnikai hovatartozás
Ethnicity etnikai hovatartozás
Evacuaton evakuálás
Extortion zsarolás
FINDING SUPPORT SEGÍTSÉGKÉRÉS
Family members családtagok
Father apa
Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Fighting harc
Findings lelet
First name keresztnév
Forced marriage kényszerházasság
Full-time job teljesidős munka
Gender nem
Geneva Convention on Refugees genfi menekültügyi egyezmény
Genital mutilation körülmetélés
Germany Németország
Grandfather nagyapa
Grandmother nagyanya
Guilty verdict elmarasztalás / bűnösséget kimondó ítélet
House ház
How do I find a… Hogyan találom meg a …?
How much will I earn? Mennyit fogok keresni?
Husband férj
I agree/ consent to this. Egyetértek.
I am at risk of… … veszélyeztet.
I am being abused by… Bántalmaznak.
I am facing / have been threatened with a forced marriage Házasságkötésre kényszerítenek.
I am homosexual Homoszexuális vagyok.
I am not at risk of… Nem veszélyeztet …
I am transgender Transszexuális vagyok.
I am traumatized Sokk/Trauma hatása alatt állok.
I came here via a safe third country but I did not have my identity checked there. Egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztem, de ott nem regisztráltak.
I came here via a safe third country. Egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztem.
I came here… Ide jöttem …
I did not come here via a safe third country. Nem egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztem.
I did not come here… Nem ide jöttem…
I do have my…. Van …-(e/o)m.
I do not agree/ do not consent to this Nem értek egyet.
I do not have a… Nincs …-(e/o)m.
I do not have my…. Nincs …-(e/o)m.
I do not want to contact the embassy/consulat of my country. Nem szeretnék az országom nagykövetségével kapcsolatba lépni.
I don’t have an identity/identification card Nincs személyi igazolványom.
I had… Volt (egy) …-(e/o)m.
I have a certificate of no impediment. Rendelkezem házasságkötési képességet igazoló tanúsítvánnyal.
I have applied for asylum in the past. Korábban már folyamodtam menekültstátusért.
I have a… Van …-(e/o)m.
I have completed my vocational training. Befejeztem a szakirányú/szakmunkás tanulmányaimat.
I have experienced… …-t éltem át.
I have family living in Germany. Vannak Németországban elő rokonaim.
I have not experienced…. Nem éltem át …-t.
I have previously applied for asylum in another country. Más országban már folyamodtam menekültstátusért.
I live at/ am staying at.. A …-nál/-nél lakom.
I lost family members during the escape. Elhagytam/elvesztettem a családtagjaimat menekülés közben.
I need a copy of… Szükségem van a … másolatára.
I need psychotherapy. Pszichológus segítségére van szükségem. / Pszichoterápiás kezelésre van szükségem.
I need to move the date of my… El kell halasszam a … dátumát.
I need to move the time of my… El kell halasszam a … időpontját.
I want my family to join me here as quickly as possible. Azt szeretném, ha a családom mielőbb velem lehetne/követhetne.
I want my family to join me here as quickly as possible. Azt szeretném, ha a családom mielőbb velem lehetne/követhetne.
I want to contact the embassy/consulat of my country. Szeretnék az országom nagykövetségével kapcsolatba lépni.
I want to dispute… Szeretném a …-t megvitatni.
I want to file… …-t szeretnék benyújtani.
I want to look for a job. What do I have to do? Munkát keresek. Mit tegyek?
I want to look for a job. What do I have to do? Szeretnék munkát találni. Mit kell tennem?
I want to request… …-t szeretnék kérelmezni.
I was a victim of… … áldozata voltam.
I was abused by the… … bántalmazott/bántalmaztak.
I was abused by… Rosszul bántak velem./Bántalmaztak.
I was compelled to enter into a forced marriage Kényszerítettek arra, hogy házasságot kössek.
I was discriminated against because I am disabled. Hátrányos megkülönböztetés ért a fogyatékosságom miatt.
I was discriminated against because of my ethnic background. Hátrányos megkülönböztetés ért az etnikai hovatartozásom miatt.
I was discriminated against because of my gender. Hátrányos megkülönböztetés ért a nemem miatt.
I was discriminated against because of my language. Hátrányos megkülönböztetés ért az anyanyelvem miatt.
I was discriminated against because of my membership in a social group. Hátrányos megkülönböztetés ért egy bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozásom miatt.
I was discriminated against because of my political views. Hátrányos megkülönböztetés ért a politikai nézeteim miatt.
I was discriminated against because of my religion. Hátrányos megkülönböztetés ért a vallásom miatt.
I was discriminated against because of my sexual orientation. A szexuális orientációm miatt diszkrimináltak.
I was discriminated against because of my skin colour. Hátrányos megkülönböztetés ért a bőrszínem miatt.
I was discriminated against because of my social background. Hátrányos megkülönböztetés ért a szociális hátterem miatt.
I was discriminated against in my home country. Hátrányos megkülönböztetés ért az országomban.
I was helped by the… … segített(ek) nekem.
I was not a victim of… Nem voltam … áldozata.
I was threatened with… …-val/vel fenyegettek meg.
I was tortured in my home country. Hátrányos megkülönböztetés ért a származási országom, állampolgárságom miatt.
I will have… Lesz (egy) …-(e/o)m.
I would like to have access to… Szeretnék hozzáférzni a …-hoz/-hez/-höz.
I would like to see (my)… …-t szeretném látni.
I would like to speak with… …-vel/-val szeretnék beszélni.
IDENTITY IDENTITÁS
Identity card személyi igazolvány
Illegal jogellenes/illegális
Illegal activity illegális tevékenység
Illicit (black) work illegális munka
Immigration authorities Állampolgársági Hivatal
Income/ wages jövedelem / bevétel
Initial asylum application első menedékjogi kérelem
Interview interjú
LOOKING FOR A JOB ÁLLÁSKERESÉS
Labour union szakszervezet
Language nyelv
Lawyer ügyvéd
Legal activity legális tevékenység
Man férfi
Marital status családi állapot
Married házas
Married with children családos
Membership fees tagsági díj
Membership in a social group tagság egy szociális csoportban
Military hadsereg
Mother anya
Murder gyilkosság
My family back home can send me the necessary documents. But I need an address. A családom el tudja küldeni a dokumentumaimat, de szükségem van egy postai elérhetőségre.
My family back home can send me the necessary documents. But I need an address. A családom el tudja küldeni a dokumentumaimat, de szükségem van egy postai elérhetőségre.
My … were destroyed. Megsemmisült a …-(e/o)m.
My … were lost. Elvesztettem a …-(e/o)m.
My … were stolen. Ellopták a …-(e/o)m.
My …..did not tell me this A …-m nem mondta ezt.
My …..told me this A …-m mondta ezt.
My… is… A …-(e/o)m … (van).
My… was… A …-(e/o)m … (volt).
NGOs civil szervezetek
Nationality nemzetiség
Nephew unokaöcs
Niece unokahúg
No restriction korlátozás nélkül
Office iroda
On the street az utcán
Paramilitary groups félkatonai csoportok
Part-time job részidős munka
Passport útlevél
People emberek
Phone number telefonszám
Please speak to my… Kérem, beszéljen/beszéljenek a …-emmel/-ommal.
Policy politikai stratégia
Political views politikai nézetek
Postponement/ extension elhalasztás / meghosszabbítás
Proceedings procedúra
Processing camp átmeneti tábor
Prohibited eltiltva / megtiltva
Prohibition eltiltás
Public officials köztisztviselők
Rape szexuális erőszak
Re-admission agreement (between two countries) visszafogadási egyezmény (2 ország között)
Rebels lázadók
Reconsideration felülvizsgálat
Refugee camp staff a menekülttábor személyzete
Refugee status menekült státusz
Refusal of visa application a vízumkérelem elutasítása
Rejected/ Declined visszautasítva
Rejection notice elutasító értesítés
Religious leaders vallási vezetők
Repatriation support hazatelepítési támogatás
Residence permit tartózkodási engedély
Restriction korlátozás
Resume/ CV életrajz
Revocation and withdrawal hatályon kívül helyezés és visszavonás
Right to work munkavállalási jog
SEEKING ASYLUM MENEDÉKJOG IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA
Safe country of origin biztonságos anyaország
Safe third country biztonságos harmadik ország
Safety biztonság
Section szakasz = szelvény
Sexual harrassment szexuális zaklatás
Shelter menedék
Signature aláírás
Single egyedülálló
Sister nővér/húg
Skin colour bőrszín
Social background szociális háttér
Social benefits szociális juttatások
Social insurance payments társadalombiztosítási díj
Son fiú
Statement nyilatozat / kijelentés
Support person segítő személy
Surname családi név
Tax adó
Tax number adószám
Tax office adóhivatal / adóügyi hatóság
Temporary suspension of deportation status a kitoloncolási státusz átmeneti felfüggesztése
Theft lopás
Threats fenyegetés
Translation fordítás
Translation fordítás
Undertaking of material support az anyagi támogatás szükségességének igazolása
Unemployment benefits munkanélküli segély
Unlawful absence jogellenes távollét
Unlawful departure jogellenes kiutazás
Vacancy állásajánlat
Via a third safe country egy harmadik biztonságos országon keresztül
Welfare szociális segély
What kind of work is it? Milyen munkáról van szó?
When can I apply for a work permit? Mikor kaphatok engedélyt arra, hogy dolgozzak?
When will I have my…? Mikor fogom megkapni a …?
Where can I make copies of my documents? Hol tudom lefénymásolni az irataimat?
Widow/er özvegy
Wife feleség
Will I have insurance? Kapok biztosítást?
Woman
Work contract munkaügyi szerződés
Work permit munkavállalási engedély
Working hours munkaóra
abstention tartózkodás
abuse of office/abuse of authority hivatali visszaélés
acceleration of proceedings az eljárás gyorsítása
access authorisation belépési jog
access to housing lakhatáshoz való hozzáférés
access to the judiciary igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
accommodate someone elszállásol valakit
accompanied by kíséretében
accusation vád
acquittal felmentés
appeal fellebezés
appeal fellebezés
appeal fellebbezés
appeal proceedings szakmai tapasztalat
approved territorial scope of application jóváhagyott területi hatály
arrest letartóztat
arrest/detention letartóztatás
article cikk
assigned counsel/duty counsel kirendelt ügyvéd
asylum application menedékjog iránti kérelem
asylum interview (main interview for the asylum claim) a meghallgatás időpontja
asylum proceedings menekültügyi eljárás
birth certificate születési anyakönyvi kivonat
border crossing / crossing point határátlépés
border crossing certificate határátlépési tanúsítvány
both parties mindkét fél
certification hitelesítés
church asylum gyermekotthon
company kíséret
complaint panasz
counsel for defence védőügyvéd
court bíróság
court proceedings bírósági eljárás
crimes against humanity emberiség elleni bűncselekmény
criminal records bűnügyi nyilvántartás
deportation kitoloncolás
deportation deportálás
deportation kiutasítás
directive irányelv
domestic violence Családon belüli erőszak.
embassy nagykövetség
evidence/proof bizonyíték
expulsion/refoulement kiutasítás
fear félelem
female genital mutilation női körülmetélés
freedom szabadság
gender nem
gender equality Nemi egyenlőség
genocide népirtás
human right emberi jog
illegal activity illegális cselekmények
instructions on the right to appeal
intermediary/mediator/negotiator közbenjáró / közvetítő
judge bíró
lawyer / attorney ügyvéd
legal jogszerű/legális
life élet
man férfi
migration bevándorlás
non-refoulment (deportation ban) visszaküldés tilalma
on account of … miatt / … okán
oral hearing/proceedings szóbeli tárgyalás
particular social group Meghatározott társadalmi csoport
passport útlevél
permanent assistance tartós ellátás
permission engedély
persecution üldöztetés
political opinion politikai nézet
postponement/extension meghosszabítás
proceedings eljárás
profession foglalkozás
quota refugee kvótamenekült
race, ethnic group Faj
ratification nemzetközi egyezmény/szerződés jóváhagyása
re-admission agreement (between two countries) visszafogadási megállapodások
reception camp menekülttábor
recognition of documents a dokumentumok elfogadása
reconsideration felülvizsgálat
refusal of visa application vízum elutasítása
religion vallási hovatartozás / vallás
residence permit tartózkodási engedély
right/law jog
rootedness Fogadó ország társadalmába való beágyazottság
sexual harassment szexuális zaklatás
sexual orientation szexuális beállítottság
stateless hontalan
stay (residence) tartózkodás
subsidiary protection under EU law Kiegészítő védelem az európai jog alapján
temporary residence permit ideiglenes tartózkodási engedély
the refugee convention / Geneva Convention Menekültügyi Egyezmény (1951-es Genfi egyezmény)
threatened fenyegetett
to abstain from tartózkodik valamitől
to accept (an offer) egy ajánlatot elfogad
to agree to/to consent to egyetért
to apply / to file an application kérvényt nyújt be (ad be)
to call on something / make use of something igénybe vesz
to certify nationality and identity állampolgárság és személyazonosság igazolása
to threaten fenyeget
torture kínzás
transit camp tranzit zóna
translation of documents a dokumentumok fordítása
travel documents úti okmányok
victim of human trafficking embercsempészet áldozata
violence erőszak
visa vízum
war crimes háborús bűncselekmény
well-founded kellően megalapozott/indokolt
woman